Stöd till anhöriga

Stödjer eller hjälper du någon i din närhet? Då kan du behöva stöd för egen del.

Den närstående kan exempelvis ha

  • en fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning
  • en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning
  • missbruksproblematik
  • kriminell livsstil
  • drabbats av skjutningar och dödligt våld
  • koppling till våldsbejakande extremism
  • eller vara äldre.

Stödet erbjuds dig som till exempel är maka eller make, partner, sambo, barn, barnbarn, förälder, syskon, vän eller granne. Det är du själv som avgör om du ser dig själv som anhörig.

Stöd finns i alla stadsdelsförvaltningar

Stöd till anhöriga erbjuds inom alla stadsdelsförvaltningar. Som anhörig vänder du dig i första hand till den stadsdelsförvaltning där du bor.

Stadsdelsförvaltningarna är olika organiserade vilket gör att det kan se olika ut hur och av vilken funktion stödet ges. Stödet kan ges av exempelvis anhörigkonsulenter, öppenvården för vuxna och öppenvården för barn och unga. Även biståndshandläggare och socialsekreterare kan ge information och stöd. Stödet till anhöriga kan ges individuellt eller i grupp. 

Stadsövergripande stöd

Det finns också ett stadsövergripande stöd till anhöriga till personer med missbruk och beroende, med koppling till våldsbejakande extremism, en kriminell livsstil samt till personer som drabbats av skjutningar och dödligt våld. Detta stöd är ett komplement till det stöd som ges av stadsdelsförvaltningarna.

Olika exempel på stödinstaser

Råd och vägledning

Du kan få information om vilket stöd det är möjligt att få genom kommunen, andra myndigheter, regionen, föreningar och frivilligorganisationer. Du kan även få vägledning i var du kan vända dig för att få mer information om hjälp för din egen del eller för din närståendes del.

Stödjande samtal

Du får möjlighet att prata om vad som är viktigt för dig som anhörig och stöd att förändra din situation om det önskas.

Anhöriggrupper

Du får möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation, finna gemenskap och utbyta erfarenheter och kunskaper.

Behovsprövade insatser

Du, och din närstående, kan ansöka om individuellt anpassade stödinsatser efter behov. Dessa stödinsatser kräver beslut från kommunen.

Kontakta din anhörigkonsulent

För mer information eller stöd, kontakta närmaste anhörigkonsulent, biståndshandläggare eller socialsekreterare via Kontaktcenter funktionsnedsättning.

Avlösarservice i hemmet – för dig som vårdar en närstående

Du som ger stöd och service till en närstående i hemmet kan få insatsen avlösning enligt SoL eller avlösarservice enligt LSS. Det innebär att en annan person tillfälligt tar över omvårdnaden av din närstående.

Avlösning eller avlösarservice kan fås regelbundet eller vid akuta behov alla tider på dygnet. Du ansöker hos din stadsdelsförvaltning.

Uppdaterad