Hälso- och sjukvård för dig som bor eller vistas på LSS-verksamhet

Du som bor i gruppbostad, servicebostad eller går på daglig verksamhet har tillgång till kommunal hälso- och sjukvård.

Om du har eller får ett behov av en kontakt inom vården så kan du vända dig till LSS-hälsan. LSS-hälsans team består av sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter samt sjukgymnaster.

Närstående till personer som bor eller vistas på LSS-verksamhet är också välkomna att kontakta oss.

Bor du på LSS-bostad eller går på daglig verksamhet och vill komma i kontakt med oss så hittar du våra telefonnummer längre ner på sidan.

Närstående till personer som bor eller vistas på LSS-verksamhet är också välkomna att kontakta oss.

Det här kan LSS-hälsan hjälpa dig med

 • Bedöma behov av hjälpmedel.
 • Tillsammans med dig, strukturera din vardag.
 • Tillsammans med dig, lägga upp en plan för att öka din rörlighet och motorik.  

Om behov finns:

 • hjälpa dig hantera läkemedel
 • utreda ditt behov av omvårdnad
 • samordna dina vårdkontakter tillsammans med personalen på din LSS-verksamhet.

Kontaktinformation

Information om vem på LSS-hälsan som ansvarar för de olika verksamheterna. LSS-hälsans personal arbetar helgfria vardagar mellan 08.00–16.30 övrig tid kan du nå sjuksköterskor som arbetar kväll och helg.

Områdesindelning för gruppboende och särskilt boende (Excel, laddas ned)

Områdesindelning daglig verksamhet (Excel, laddas ned)

På kvällar, nätter och helger ringer du till jourhavande sjuksköterska från Familjeläkarna. Om du inte får svar eller om det är upptaget så ringer de upp så snart som möjligt, alternativt vänta fem minuter och ring igen. 

När du ringer, tala om 

 • vem du är
 • vilken LSS-verksamhet du ringer från
 • vilken patient det gäller, ha patientens mapp tillhands
 • situation - "Jag ringer därför att…" Beskriv varför du ringer, vad anledningen är till ditt samtal
 • bakgrund; en kort rapport om tidigare eller nuvarande sjukdomar, aktuella problem eller behandlingar
 • aktuellt tillstånd; din värdering och dina observationer
 • råd för vidare behandling eller bedömning.

Telefontider

Kvällar och nätter måndag–fredag 16.15–08.15.
Helger och helgdagar dygnet runt.

Telefonnummer till sjuksköterska på jourtid är 08-408 09 999

LSS-hälsans medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) har som främsta uppgift att bevaka att den hälso- och sjukvård som LSS-hälsan utför är säker och har god kvalitet.

David Lidin
Telefon: 08-508 25 942
E-post: david.lidin@stockholm.se

Avvikelserapport, vårdskada eller risk för vårdskada (pdf)

Observera att eventuell medföljande personal från LSS-boendet inte är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

LSS-hälsan har tillgång till TakeCare men inte till Life Care.

 • Ordinationer och behandlingsmeddelanden behöver kommuniceras till mottagande hälso- och sjukvårdsenhet.
 • För vårdplanering och överrapportering innan utskrivning kontaktas LSS-hälsan per telefon.
 • Information gällande rehabilitering och hjälpmedel ska överföras till arbetsterapeut eller sjukgymnast på LSS-hälsan.

Läkemedel och hjälpmedel

Vid utskrivning behöver akutmottagning/slutenvård säkerställa att patienten har tillgång till läkemedel fram till dess att hen kan få läkemedel från apotek eller via dosdispensering. De flesta av våra patienter har Apodos. När patienten är inskriven i Pascal så bör alla ordinationer genomföras där. De hjälpmedel patienten behöver i hemmet måste finnas tillgängliga vid hemgång.

Information kring Covid-19

LSS-hälsan följer svenska myndigheters riktlinjer och rekommendationer när det gäller  förhållningssätt i syfte att minska samhällsspridning av covid-19. Som vårdgivare är vi måna om att fortsatt kunna tillgodose våra LSS-verksamheter med hälso- och sjukvårdsinsatser. Som arbetsgivare ser vi till att våra medarbetare stannar hemma även vid lindriga symtom av sjukdomskänsla eller luftvägsinfektioner.

LSS-hälsans arbete i LSS-verksamheterna fortsätter och det är viktigt för oss att era boendes hälso- och sjukvårdsbehov blir tillgodosedda.

LSS-hälsans team av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster finns fortfarande tillgängliga för er. Mycket information om basala hygienrutiner, utbildning om covid-19 och användning av skyddsutrustning har gått ut till era chefer. Följ beredskapsplan för covid-19 samt de lokala handlingsplaner som upprättats i era verksamheter och repetera era kunskaper inom dessa områden.

Vid frågor eller misstanke om covid-19 hos någon av era boende kontaktar ni LSS-hälsan på dagtid eller jourhavande sjuksköterska på jourtid. Vi kontaktar patientansvarig läkare och samordnar arbetet kring eventuell provtagning.

Basala hygienrutiner

Alla medarbetare inom verksamheterna ska alltid arbeta enligt basala hygienrutiner. I filmen får du information om vad som gäller kring till exempel arbetskläder, handhygien och skyddskläder och skyddsutrustning.

 

Skyddsutrustning vid misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19

I filmen finns information om vilken skyddsutrustning som du ska använda om du arbetar med individer som har misstänkt eller konstaterad covid-19-smitta. Du får också information om hur du tar på och av skyddsutrustningen.

 

Informationsblad – skriv ut och ta med

Skyddsutrustning vid konstaterad eller misstänkt smitta av covid-19 (pdf)

I informationsbladet finns information om vilka skyddskläder och eventuell skyddsutrustning  du ska ha vid kontakt på distans och vid närkontakt. Där står också hur du tar på och av skyddsutrustningen. Notera att det finns en QR-kod att använda för att snabbt och enkelt komma till instruktionsfilmerna som beskrivs ovan.

Region Stockholm har också tagit fram instruktioner för skyddskläder och skyddsutrustning. Samma rutiner gäller, och även deras informationsmaterial kan användas som stöd i verksamheten.

Informationsblad på engelska om skyddsutrustning och rutiner (pdf)

Information till personal på arabiska

Informationsblad på arabiska om skyddsutrustning och rutiner (pdf)

Smittskyddsplanen beskriver hur verksamheten och du som medarbetare ska agera när ni misstänker eller vet att en person har covid-19. Där står till exempel om hur

 • kontakten med sjukvården går till
 • rutiner för att vårda smittade avskilt från andra
 • ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård och verksamhetsansvar samt arbetsmiljöansvar.

Smittskyddsplan, hantering av misstänkt eller konstaterad smitta (pdf)

Bilaga 1, Smittskyddsplan, hantering av misstänkt eller konstaterad smitta (pdf)

Uppdaterad