Hälso- och sjukvård för dig som bor i gruppbostad eller servicebostad

Du som bor i gruppbostad, servicebostad eller går på daglig verksamhet har tillgång till kommunal hälso- och sjukvård. Längre ner på sidan hittar du coronarelaterad information.

Om du har behov av hälso- och sjukvård kan du vända dig till LSS-hälsan. LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Bor du på LSS-bostad eller går på daglig verksamhet och vill komma i kontakt med oss så hittar du våra telefonnummer längre ner på sidan.

Närstående är också välkomna att kontakta oss.

LSS-hälsans team består av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Det här kan LSS-hälsan hjälpa dig med

 • Bedöma behov av hjälpmedel.
 • Tillsammans med dig, strukturera din vardag.
 • Tillsammans med dig, lägga upp en plan för att öka din rörlighet och motorik.  
 • Om behov finns:
 • hjälpa dig hantera läkemedel
 • Utreda ditt behov av omvårdnad
 • Samordna dina vårdkontakter tillsammans med personalen på din LSS-verksamhet.

Kontaktuppgifter och ansvarsområden

Information om vem på LSS-hälsan som ansvarar för de olika verksamheterna.

Områdesindelning för gruppboende och särskilt boende (Excel, laddas ner)

Områdesindelning daglig verksamhet (Excel, laddas ned)

Kontakt under jourtid

På kvällar, nätter och helger ringer du till jourhavande sjuksköterska från Familjeläkarna. Om du inte får svar eller om det är upptaget så ringer de upp så snart som möjligt, alternativt vänta fem minuter och ring igen. 

När du ringer, tala om 

 • vem du är
 • Vilken LSS-verksamhet du ringer från
 • vilken patient det gäller, ha patientens mapp tillhands.

Telefontider

Kvällar och nätter måndag–fredag 16.15–08.15.
Helger och helgdagar dygnet runt.

Telefonnummer till sjuksköterska på jourtid är 08-408 09 999

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

LSS-hälsans medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) har som främsta uppgift att bevaka att den hälso- och sjukvård som LSS-hälsan utför är säker och har god kvalitet.

David Lidin
Telefon: 08-508 25 942
E-post: david.lidin@stockholm.se

Avvikelserapport, vårdskada eller risk för vårdskada (pdf, 3,4 MB, nytt fönster)

Informationsöverföring mellan vårdgivare

Kontakta ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal enligt kontaktuppgifterna. Observera att eventuell medföljande personal från LSS-boendet inte är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

 

Information till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (pdf, 266 kB, nytt fönster)

Information till våra patienter och deras anhöriga med anledning av covid-19

LSS-hälsan följer svenska myndigheters riktlinjer och rekommendationer när det gäller  förhållningssätt i syfte att minska samhällsspridning av covid-19. Som vårdgivare är vi måna om att fortsatt kunna tillgodose våra LSS-verksamheter med hälso- och sjukvårdsinsatser. Som arbetsgivare ser vi till att våra medarbetare stannar hemma även vid lindriga symtom av sjukdomskänsla eller luftvägsinfektioner.

LSS-hälsans arbete i LSS-verksamheterna fortsätter och det är viktigt för oss att era boendes hälso- och sjukvårdsbehov blir tillgodosedda.

LSS-hälsans team av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster finns fortfarande tillgängliga för er. Mycket information om basala hygienrutiner, utbildning om covid-19 och användning av skyddsutrustning har gått ut till era chefer. Följ beredskapsplan för covid-19 samt de lokala handlingsplaner som upprättats i era verksamheter och repetera era kunskaper inom dessa områden.

Vid frågor eller misstanke om covid-19 hos någon av era boende kontaktar ni LSS-hälsan på dagtid eller jourhavande sjuksköterska på jourtid. Vi kontaktar patientansvarig läkare och samordnar arbetet kring eventuell provtagning.

Basala hygienrutiner och skyddsutrustning

Kunskap om basala hygienrutiner och smittskydd är en viktig del av arbetet i verksamheter som ger stöd och service enligt LSS och inom socialpsykiatri. Rutinerna är till för att skydda de som tar emot stöd och alla medarbetare. Rutinerna bidrar till att säkerställa att smitta inte sprids inom eller mellan olika verksamheter.

Det är chefen som har det yttersta ansvaret för att alla medarbetare har den kunskap som krävs för att klara arbetet, och det är medarbetarens skyldighet att fråga om något är oklart.

Här finns instruktionsfilmer om både basala hygienrutiner och om skyddsutrustning. Dessutom hittar du ett informationsblad om rutinerna som du kan skriva ut och ta med dig.

Basala hygienrutiner

Alla medarbetare inom verksamheterna ska alltid arbeta enligt basala hygienrutiner. I filmen får du information om vad som gäller kring till exempel arbetskläder, handhygien och skyddskläder och skyddsutrustning.

 

Skyddsutrustning vid misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19

I filmen finns information om vilken skyddsutrustning som du ska använda om du arbetar med individer som har misstänkt eller konstaterad covid-19-smitta. Du får också information om hur du tar på och av skyddsutrustningen.

 

Informationsblad – skriv ut och ta med

Skyddsutrustning vid konstaterad eller misstänkt smitta av covid-19 (pdf, 1,9 MB, nytt fönster)

I informationsbladet finns information om vilka skyddskläder och eventuell skyddsutrustning  du ska ha vid kontakt på distans och vid närkontakt. Där står också hur du tar på och av skyddsutrustningen. Notera att det finns en QR-kod att använda för att snabbt och enkelt komma till instruktionsfilmerna som beskrivs ovan.

Region Stockholm har också tagit fram instruktioner för skyddskläder och skyddsutrustning. Samma rutiner gäller, och även deras informationsmaterial kan användas som stöd i verksamheten.

Informationsblad på engelska om skyddsutrustning och rutiner (pdf, 354 kB, nytt fönster)

Information till personal på arabiska

Informationsblad på arabiska om skyddsutrustning och rutiner (pdf, 186 kB, nytt fönster)

Övriga rutiner vid misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19

Smittskyddsplanen beskriver hur verksamheten och du som medarbetare ska agera när ni misstänker eller vet att en person har covid-19. Där står till exempel om hur

 • kontakten med sjukvården går till
 • rutiner för att vårda smittade avskilt från andra
 • ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård och verksamhetsansvar samt arbetsmiljöansvar.

Smittskyddsplan, hantering av misstänkt eller konstaterad smitta (pdf, 218 kB, nytt fönster)

Bilaga 1, Smittskyddsplan, hantering av misstänkt eller konstaterad smitta (pdf, 851 kB, nytt fönster)

Uppdaterad