Hälso- och sjukvård för dig som bor eller vistas på LSS-verksamhet

Du som bor i gruppbostad, servicebostad eller går på daglig verksamhet har tillgång till kommunal hälso- och sjukvård.

Om du har eller får ett behov av en kontakt inom vården så kan du vända dig till LSS/SoL-hälsan. LSS/SoL-hälsans team består av sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter samt sjukgymnaster.

Närstående till personer som bor eller vistas på LSS-verksamhet är också välkomna att kontakta oss.

Bor du på LSS-bostad eller går på daglig verksamhet och vill komma i kontakt med oss så hittar du våra telefonnummer längre ner på sidan.

 

Det här kan LSS/SoL-hälsan hjälpa dig med

 • Bedöma behov av hjälpmedel.
 • Tillsammans med dig, strukturera din vardag.
 • Tillsammans med dig, lägga upp en plan för att öka din rörlighet och motorik.  

Om behov finns:

 • hjälpa dig hantera läkemedel
 • utreda ditt behov av omvårdnad
 • samordna dina vårdkontakter tillsammans med personalen på din LSS-verksamhet.

Folder: Hälsa och sjukvård med LSS/SoL-hälsan (pdf)

Synpunkter och klagomål

LSS/SoL-hälsan tar emot synpunkter och klagomål på våra insatser. Den återkoppling vi får kan bidra till att vår verksamhet bättre kan anpassas till patienternas behov och förutsättningar.

LSS/SoL-hälsan prioriterar att förmedla ett svar skyndsamt med målsättning att det sker inom tre veckor.

Det är viktigt att du som patient eller närstående känner dig trygg med att framföra dina synpunkter och klagomål.

Det finns flera sätt att göra detta på:

Skriv ett mejl till oss: hsl-lss.sof@stockholm.se

Kontakta oss på telefon. Våra kontaktuppgifter finner du i avsnittet kontaktinformation.

LSS/SoL-hälsans patientförsäkring

Patientförsäkring är en försäkring som alla vårdgivare i Sverige är skyldiga att ha enligt patientskadelagen. Försäkringen gäller vid en patientskada som inträffar i samband med hälso- och sjukvård.

LSS/SoL-hälsan har en patientförsäkring via S:t Erik försäkring.

Exempel på skador som ingår i patientförsäkringen är:

 • Du har smittats vid en behandling.
 • Du har fått en infektion efter en operation.
 • Du har fått en felaktig diagnos eller behandling.

Folder: LSS/SoL-hälsan Stockholms stad (pdf)

Information om vem på LSS/SoL-hälsan som ansvarar för de olika verksamheterna.

LSS/SoL-hälsans personal arbetar helgfria vardagar klockan 08.00–16.30.

Områdesindelning för daglig verksamhet (xlsx)

Områdesindelning for gruppboende och särskilt boende (xlsx)

På kvällar, nätter och helger ringer du till jourhavande sjuksköterska från Familjeläkarna. Om du inte får svar eller om det är upptaget så ringer de upp så snart som möjligt, alternativt vänta fem minuter och ring igen. 

När du ringer, tala om 

 • vem du är
 • vilken LSS-verksamhet du ringer från
 • vilken patient det gäller, ha patientens mapp tillhands
 • situation - "Jag ringer därför att…" Beskriv varför du ringer, vad anledningen är till ditt samtal
 • bakgrund; en kort rapport om tidigare eller nuvarande sjukdomar, aktuella problem eller behandlingar
 • aktuellt tillstånd; din värdering och dina observationer.

Telefontider

Kvällar och nätter måndag–fredag 16.15–08.15.
Helger och helgdagar dygnet runt.

Telefonnummer till sjuksköterska på jourtid är 08-408 09 999

LSS/SoL-hälsans medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) har som främsta uppgift att bevaka att den hälso- och sjukvård som LSS-hälsan utför är säker och har god kvalitet.

David Lidin
E-post: david.lidin@stockholm.se

Avvikelserapport, vårdskada eller risk för vårdskada (pdf)

Biträdande enhetschef Nord
Irina Vossmalm
08-508 259 49
irina.vossmalm@stockholm.se

Samordnande sjuksköterska Nord
Marie Bladholm
08-508 259 60
marie.bladholm@stockholm.se

Biträdande enhetschef Syd
Lena Hellis
08-508 259 46
lena.hellis@stockholm.se

Samordnande sjuksköterska Syd
Maria Krook
08- 508 259 41
maria.krook@stockholm.se

Verksamhetschef
Åsa Hellström
08-508 25 910
asa.hellstrom@stockholm.se

Kvalitetsansvarig
Kaddy Dampha
08- 508 259 58
kaddy.dampha@stockholm.se

Kvalitetsansvarig rehab
Malin Falk Langton
08-508 25 916
malin.falk.langton@stockholm.se

Projektledare och sjuksköterska
Lisa Håkanson Noren, tjänstledig
08- 508 259 63
lisa.hakanson.noren@stockholm.se

Administrativ assistent
Linn Malmqvist
08-508 259 70
linn.malmqvist@stockholm.se

LSS/SoL-hälsan har tillgång till TakeCare men inte till Life Care.

 • Ordinationer och behandlingsmeddelanden behöver kommuniceras till mottagande hälso- och sjukvårdsenhet.
 • För vårdplanering och överrapportering innan utskrivning kontaktas LSS-hälsan per telefon.
 • Information gällande rehabilitering och hjälpmedel ska överföras till arbetsterapeut eller sjukgymnast på LSS-hälsan.

Observera att eventuell medföljande personal från LSS-boendet inte är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Läkemedel och hjälpmedel

Vid utskrivning behöver akutmottagning/slutenvård säkerställa att patienten har tillgång till läkemedel fram till dess att hen kan få läkemedel från apotek eller via dosdispensering. De flesta av våra patienter har Apodos. När patienten är inskriven i Pascal så bör alla ordinationer genomföras där. De hjälpmedel patienten behöver i hemmet måste finnas tillgängliga vid hemgång.

Uppdaterad