Avgifter för stöd och service

Du som får ett stöd eller serviceinsats kan behöva betala en avgift. Avgiften beror på hur mycket stöd och hjälp du får, hur stor din inkomst är och vad du har för boendekostnader.

Avgift tas ut för

 • hemtjänst
 • trygghetslarm
 • dagverksamhet
 • korttidsvård eller korttidsboende
 • bostad med särskild service till personer under 65 år.

Insatser med stöd av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är alltid avgiftsfria.

Räkna ut din avgift

Du kan använda e-tjänsten Beräkna avgift för att få veta ungefär vad du skulle behöva betala för de insatser du behöver. Du anger ett antal obligatoriska fakta i de olika stegen och därefter får du en preliminär avgift.

Avgifter för stöd och service 2024

Avgifterna gäller för dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har

 • hemtjänst
 • bostad med särskild service
 • dagverksamhet
 • trygghetslarm
 • korttidsvård
 • insatser enligt LSS.

För stöd- och serviceinsatser till personer med funktionsnedsättning, såsom hemtjänst och bostad med särskild service, tar Stockholms stad ut en avgift.

Avgifter regleras i socialtjänstlagen (SoL) och baseras på prisbasbeloppet. LSS-insatser är avgiftsfria, men det kan tillkomma avgifter för mat och boende. 

Vilken avgift just du ska betala avgörs bland annat av

 • din inkomst
 • din bostadskostnad
 • vilka insatser du har beviljats.

För att kunna beräkna din avgift behöver du lämna uppgifter om

 • dina inkomster
 • din bostadskostnad.

Stockholms stad får uppgifter om

 • inkomster från Försäkringskassan
 • inkomst av kapital från Skatteverket.

Uppgifter om andra inkomster måste du själv lämna på en blankett som du får av din biståndshandläggare eller Kontaktcenter Funktionsnedsättning.

Du kan aldrig betala mer än en så kallad maxavgift för de insatser du är beviljad. Däremot kan din avgift bli lägre. Du kan välja att avstå från att lämna inkomstuppgifter och i stället betala maxavgift för dina insatser.

Din inkomst

Som inkomst räknas alla skattepliktiga inkomster såsom

 • lön
 • aktivitets- och sjukersättning
 • inkomst av näringsverksamhet
 • inkomst av kapital.

Även vissa skattefria ersättningar och bidrag räknas som inkomst, bland annat

 • bostadstillägg
 • bostadsbidrag.

Förmögenhet räknas inte som inkomst.

Om du lever tillsammans med din make eller maka beräknas din inkomst som hälften av er sammanlagda inkomst. Om du är sambo beräknas inkomsten som om du vore ensamstående.

Din bostadskostnad

Din bostadskostnad består av

 • hyra om du bor i hyreslägenhet
 • månadsavgift om du bor i bostadsrätt.

Viss del av räntekostnaden för bostadslån räknas som bostadskostnad. Kostnad för
bostadens uppvärmning och varmvatten medräknas, däremot inte
hushållsel.

Om du bor i eget småhus får du räkna med viss del av räntekostnaden för

 • bostadslån
 • tomträttsavgäld
 • kommunal fastighetsavgift.

Kostnad för bostadens uppvärmning och övriga driftkostnader beräknas enligt Pensionsmyndighetens schablonbelopp för 2024.

Bostadskostnaden delas med det antal vuxna personer som delar hushåll.

Minimibelopp, individuella tillägg och avdrag

Minimibelopp är ett lagstadgat belopp som ska täcka normalkostnader för personliga behov.

Minimibeloppet för ensamstående är 7 768 kronor per månad och för sammanlevande makar och sambor 6 338 kronor per månad.

Om dina kostnader för sådant som minimibeloppet ska täcka är högre, eller om du har andra varaktiga kostnader för dina personliga behov, kan du få ett individuellt tillägg. Ett sådant tillägg utökar ditt minimibelopp och kan göra att din avgift blir lägre.

Varje enskild kostnad måste dock uppgå till minst 200 kronor per månad. Merkostnader som du får handikapp- eller merkostnadsersättning för tas inte med. Inte heller kostnader som redan subventioneras, såsom färdtjänst.

Om du bor i bostad med särskild service där förbrukningsartiklar ingår görs ett
individuellt avdrag från minimibeloppet på 382 kronor per månad.

Förbehållsbelopp och avgiftsutrymme

Förbehållsbelopp är det belopp du har rätt att behålla av dina inkomster för att kunna betala för

 • mat
 • bostad
 • övriga levnadskostnader, innan någon avgift kan tas ut.

Förbehållsbeloppet är summan av ditt minimibelopp och din bostadskostnad.

Förbehållsbeloppet dras från din sammanlagda inkomst efter skatt. Den summa som återstår kallas för avgiftsutrymme. Det är avgiftsutrymmet som avgör vilken avgift du ska betala. Finns det inget avgiftsutrymme tas ingen avgift ut.

Dubbla boendekostnader

Om du flyttar till en bostad med särskild service och inte hinner avveckla din tidigare bostad får du ta med båda bostadskostnaderna när din avgift beräknas under högst tre månader. Du måste kunna styrka att du tänker avveckla din tidigare bostad.

Avgiftsbeslut

Du får ett särskilt beslut om avgift när du har insatser som är avgiftsbelagda. Du kan överklaga avgiftsbeslutet. Ta kontakt med din stadsdelsförvaltning om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut.

Meddela alltid ändrade förhållanden

Om dina insatser från Stockholms stad förändras, utökas eller minskas, kan det påverka avgiften.

Du är också skyldig att alltid meddela om din

 • inkomst
 • bostadskostnad eller
 • något annat förhållande som kan påverka att avgiften ändras.

Här kan du läsa om aktuella avgifter för dig som har

 • trygghetslarm
 • hemtjänst
 • dagverksamhet
 • korttidsvård.

Trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm är 171 kronor per månad och hushåll. Om du har hemtjänst ingår avgiften för trygghetslarm i hemtjänstavgiften.

Hemtjänst

Avgiftens storlek beror på din inkomst och på hur mycket hjälp du får. 

Servicehus

Grundavgiften i servicehus är 171 kronor per månad och hushåll. I avgiften ingår det trygghetslarm som hör till lägenheten. Om du har hemtjänst ingår grundavgiften i avgiften för hemtjänst.

Avgift för mat i servicehus

Avgiften för

 • mat i våningsmatsalar i servicehus är högst 3 500 kronor per månad
 • hel nutrition (sondmat) är 3 500 kronor per månad
 • halv nutrition 875 kronor per månad
 • kosttillägg (näringsdrycker) 350 kronor per månad.

Dagverksamhet

Avgiftens storlek beror på din inkomst och hur många dagar per månad som du har dagverksamhet.

Förutom avgift för dagverksamhet betalar du för måltider i dagverksamheten. Avgiften för mat i dagverksamhet är 63 kronor per dag.

Gemensam avgift för vissa hemtjänstinsatser

Sammanboende makar och sambor betalar en gemensam avgift för hemtjänstinsatser som kommer båda till del i ert gemensamma hushåll.

Korttidsvård i korttidsboende

Maxavgiften för korttidsvård är 2 575 kronor per månad. Vid korttidsvård i korttidsboende har du tillgång till personal dygnet runt. Avgiften minskas
i förhållande till antalet dygn korttidsvården varat. Avgiften för mat är högst 115 kronor per dygn.

Avgiftsfria insatser

 • Avlösning
 • Ledsagning som inte ingår i hemtjänst
 • Boendestöd
 • Sysselsättning och öppen verksamhet i träfflokaler för personer med psykisk funktionsnedsättning
 • Trygghetslarm och grundavgift i servicehus för personer som har LSS-insatser eller assistansersättning från Försäkringskassan

Här kan du läsa om aktuella avgifter för dig som bor i bostad med särskild service enligt SoL, såsom

 • gruppbostad
 • servicebostad
 • sjukhem.

Bostad med särskild service

Maxavgiften för bostad med särskild service är 2 575 kronor per månad. Din individuella avgift beräknas på din inkomst och hyra.

Hyra

Du som bor i bostad med särskild service betalar hyra för lägenhet eller rum. Du kan ansöka om bostadstillägg för personer med aktivitets- eller sjukersättning hos Försäkringskassan.

Särskilda skäl att undantas avgift för dig som omfattas av LSS

Behöver du av särskilda skäl flytta till en bostad med särskild service enligt SoL, till exempel sjukhem, i stället för att bo i en gruppbostad eller servicebostad enligt LSS ska du inte betala någon avgift för insatsen. Däremot får du betala en avgift för
måltider.

Avgifter vid LSS-insatser

Här kan du läsa om aktuella avgifter för dig som har korttidsvistelse eller bor i bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS.

Avgift för mat vid korttidsvistelse

Du får betala en avgift för mat vid korttidsvistelse på korttidshem eller hos korttidsfamilj.

Avgiften är

 • 69 kronor för heldag (2–3 måltider per dag; frukostlunch-middag)
 • 34 kronor för halvdag (1 måltid per dag; frukost, lunch eller middag).

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

För barn som är under 18 år och bor i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar får du som är förälder betala ersättning till kommunen enligt samma regler som för underhållsstöd.

Har du fyllt 19 år och har aktivitetsersättning får du betala avgift för din mat och ditt boende. Avgiften för mat är 2 292 kronor per månad och avgiften för boende är 2 388 kronor per månad. Avgiften kan högst bli 4 680 kronor per månad, beroende på din inkomst.

Måltider i daglig verksamhet

För lunch kan din dagliga verksamhet ta ut en kostnad på 34 kronor per dag. 

Det finns sju avgiftsgrupper med var sin maxavgift. Din avgift kan högst bli maxavgiften för din avgiftsgrupp. Vilken som blir din avgiftsgrupp beror på vilka och hur mycket insatser du har beviljats.

Om du har fler än en insats, till exempel både hemtjänst och dagverksamhet, som var för sig tillhör olika avgiftsgrupper, beräknas din avgift för samtliga insatser utifrån den högsta av dessa avgiftsgrupper. Avgifter som understiger 50 kronor per månad debiteras inte.

Timavgift

Timavgiften är 264 kronor per timme och debiteras för hemtjänst upp till högst 2 timmar per månad, om det blir mer förmånligt för dig.

Avgifter
Avgiftsgrupp Maxavgift, per månad Insatser och omfattning
1 171 kronor  Enbart trygghetslarm eller grundavgift i servicehus
2 592 kronor  1–4,4 timmar hemtjänst
3 1 079 kronor  5–10,5 timmar hemtjänst per
månad och/eller dagverksamhet
1–2 dagar per vecka
4 1 437 kronor  11–25,5 hemtjänst och/eller dagverksamhet 3–4 dagar per vecka
1 986 kronor  26–40,5 timmar hemtjänst per
månad och/eller dagverksamhet
5 dagar per vecka
6 2 254 kronor  41–55,5 timmar hemtjänst och/
eller dagverksamhet 6–7 dagar
per vecka
7 2 575 kronor  56 timmar eller mer per månad.
Bostad med särskild service,
korttidsboende/korttidsvård

Uppdaterad